Käyttöehdot

Nämä ovat FIM Lounge -verkkojulkaisua koskevat käyttöehdot. Tutustukaa niihin huolella ennen kuin käytätte FIM Lounge -verkkosivuston palveluita, sillä käydessänne sivustolla sitoudutte näihin ehtoihin. Eri asiakirjat ja sivujen osat saattavat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

FIM Lounge -verkkosivuston, lounge.fim.com, julkaisija on FIM Varainhoito Oy.

Yrityksen nimi: FIM Varainhoito Oy
Y-tunnus: 0979133-9
Kotipaikka: Helsinki, Suomi
Postiosoite: Pohjoisesplanadi 33 A, 00100 Helsinki
Puhelin: 09 613 4600 (pvm/mpm)

FIM Varainhoito Oy:n liiketoimintaa valvoo:
Finanssivalvonta
Snellmaninkatu 6, 00100 Helsinki
00100 Helsinki
Puhelin 010 831 51 (pvm/mpm)

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat FIM Varainhoito Oy:lle (jäljempänä ”FIM”), ellei erikseen toisin ole ilmoitettu. Kaikki oikeudet on pidätetty kaikissa maissa.

FIM Lounge -verkkojulkaisua saa katsella ja tarkastella tietokoneella, mobiililaitteella tai muulla vastaavalla laitteella sekä tulostaa osia sivustosta käyttäjän omaa, henkilökohtaista käyttöä varten. Sivustoilta löytyvää aineistoa saa lainata Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde. Sivuihin sisältyviä tavara- ja liikemerkkejä ei kuitenkaan saa kopioida, julkaista tai edelleen levittää ilman FIMin kirjallista lupaa. Sivujen sisällön tai ulkoasun kopioiminen, levittäminen, muuttaminen tai minkäänlainen kaupallinen hyödyntäminen ilman FIMin erikseen kirjallisesti antamaa lupaa on kielletty.

Näiden sivujen sisältö toimitetaan ”sitoumuksetta ja sellaisenaan”. FIM ei anna näille sivuille tai niiden sisällölle minkäänlaista takuuta. FIM pidättää oikeuden päivittää näitä sivuja tai sulkea ne milloin tahansa. FIM ei vastaa mistään mahdollisista kuluista, menetyksistä tai vahingoista, joita aiheutuu FIM Lounge -verkkojulkaisun käyttämisestä, vaikka FIM tai sen edustaja olisi ollut tietoinen palvelussa olevasta virheestä.

Näillä internetsivuilla esitettyjä tietoja ei voida pitää FIMiä sitovana tarjouksena, osto- tai myyntikehotuksena, suosituksena, sitoumuksena tai muuna velvoitteena, ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Sivujen tarkoituksena ei ole antaa sijoitusneuvontaa. FIM ei vastaa sivuilla olevien laskurien tai muiden ohjeiden ja neuvojen noudattamisesta asiakkaalle aiheutuvista vahingoista. Vastuu sivujen sisällön tulkitsemisesta on siten asiakkaalla.

FIM ei vastaa kolmansien toimesta, ilman palveluntarjoajan suostumusta, näille sivuille laitetuista tarjouksista taikka markkinoinnista. FIM ei vastaa näillä sivustoilla olevien muiden palvelujentarjoajien Internet-sivuille ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista ja niihin kohdistuvasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Sivuilla olevaa yleisluonteista tietoa ei sellaisenaan voi soveltaa yksittäisiin tapauksiin. FIM ei vastaa sivustolla annettujen tietojen perusteella tehtyjen toimien taloudellisesta tuloksesta, verovaikutuksista eikä sijoittamiseen liittyvistä riskeistä, vaan vastuun näistä kantaa aina asiakas.

Tämä sivusto on tarkoitettu ainoastaan yksityiseen käyttöön ja niillä oleva informaatio on suunnattu yksinomaan Suomeen, ellei erikseen ole nimenomaisesti muuta sovittu tai ilmoitettu. Sivustoa siteerattaessa on lähteenä mainittava FIM.