metsaotsokkopng

Suomen metsissä kasvaa enemmän puuta kuin koskaan itsenäisyytemme aikana.

Luonnonvarakeskuksen tuoreimpien mittausten mukaan Suomen puuston määrä on tätä nykyä 2,4 miljardia kuutiometriä. Metsissämme on nyt 1,7 kertaa enemmän puuta kuin 1920-luvulla. Eniten on lisääntynyt männyn kokonaistilavuus, mutta myös kuusen, koivun ja muun lehtipuun tilavuus on suurempi kuin viime vuosisadan alussa.

Suomen metsien kasvu on lähes kaksinkertaistunut 1970-luvun alusta, josta lähtien kasvu on ollut selvästi poistumaa suurempi. Viimeisin mitattu kasvu on 105,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa, kun taas vuotuinen poistuma (hakkuut ja luontainen kuolema) on viime vuosina ollut alle 80 miljoonaa kuutiometriä.

FIM Lounge maailma muuttuu metsa

Kangasmetsissä noin kaksi kolmasosaa kasvunlisäyksestä syntyy metsänhoidon ja metsien käsittelyn seurauksena. Noin kolmannes kangasmetsien kasvunlisäyksestä liittyy ympäristömuutoksiin, erityisesti aiempaa lämpimämpiin kasvukausiin.

Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan talousmetsien kasvukertymää on mahdollista lisätä intensiivisellä metsänhoidolla peräti 150 miljoonaan kuutiometriin vuodessa.

FIM HakulinenTimo

Puun kysyntä näkyy metsänomistajan lompakossa

“Suomi elää yhä metsästä, ja metsäteollisuus on keskeinen hyvinvoinnin tuoja Suomessa. Ala muodostaa noin 20 prosenttia Suomen vientituloista ja työllistää erityisesti maakunnissa.

Metsäteollisuuden isot panostukset kotimaahan vaikuttavat positiivisesti kotimaiseen puun käyttöön tulevina vuosina. Teollisuuden kotimaisen puun käyttö nousee vuosien 2017–2018 aikana historiallisen suureksi, kun kaikkien uusien investointien puuhuolto käynnistyy täysimääräisesti.

Kotimaisen puun kasvava kysyntä näkyy myös metsänomistajien kukkarossa, kun harvennushakkuut lisääntyvät. Tämä näkyy positiivisesti etenkin kuitupuun hinnoissa.

Sahatavaran vienti on sekin ollut jo useamman vuoden kasvukäyrällä. Ensi vuoden vientimäärien on arvioitu kasvavan 7–9 prosenttia, mikä kasvattaa varsinkin päätehakkuukypsien kuusileimikoiden kysyntää.

Kaikki nämä positiiviset asiat parantavat metsätalouden kannattavuutta oleellisesti nyt ja tulevaisuudessa.”

Timo Hakulinen on FIM Metsä Erikoissijoitusrahaston rahastonhoitaja.

13.01.2017